Dette konsensusdokumentet ble i 2002 signert av ledende eksperter på ADHD. Jeg vil her gjerne gjengi dette.

Konsensusdokument om AD/HD
Januar 2002

Vi, sammenslutningen av internasjonale vitenskapsmenn som har underskrevet dette dokumentet, ser med bekymring på den til tider unøyaktige fremstillingen av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) i media. Dette er en lidelse vi kjenner godt, og som mange av oss har utført vitenskapelige studier om eller viet hele vår karriere til. Vi frykter at artikler der ADHD fremstilles som en myte, som noe som egentlig ikke eksisterer, eller som en godartet tilstand, kan føre til at mange av de som lider av dette, ikke vil søke behandling for sin lidelse. Dette gir også publikum en generell oppfatning av at denne lidelsen ikke er reell, eller at det dreier seg om en heller triviell tilstand.

Vi har utarbeidet en samstemmig uttalelse om ADHD – en oppsummering av statusen per i dag (januar 2002) for de vitenskapelige funnene som gjelder denne lidelsen, dens gyldighet og de negative konsekvensene ADHD har på livene til de som har fått denne diagnosen.

Den sporadiske mediedekningen av ADHD fremstiller debatten som en slags ”sportsbegivenhet” med jevne konkurrenter. En håndfull leger (ikke-spesialister) mener at ADHD ikke eksisterer, men dette står i sterk kontrast til den vanlige vitenskapelige oppfatningen om at denne lidelsen er reell, og man får ofte inntrykk av at disse to oppfatningene har like stor tyngde. På denne måten får publikum inntrykk av at det er betydelig vitenskapelig uenighet om hvorvidt ADHD er en reell medisinsk lidelse eller ikke. Sannheten er at en slik uenighet ikke finnes – i hvert fall er den ikke større enn når det gjelder spørsmålet om at røyking fører til kreft, eller at HIV/AIDS forårsakes av et virus.

U.S. Surgeon General, American Medical Association (AMA), American Psychiatric Association, American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), American Psychological Association og American Academy of Pediatrics (AAP), blant andre, anerkjenner ADHD som en faktisk lidelse. Noen av disse organisasjonene har allerede utarbeidet retningslinjer for evaluering og håndtering av lidelsen for sine medlemmer, men dette dokumentet er den første samstemmige uttalelsen om statusen for lidelsen fra en uavhengig sammenslutning av ledende vitenskapsmenn. Blant vitenskapsmenn som har brukt år eller hele sitt yrkesliv til forskning på denne lidelsen, er det ingen uenighet om hvorvidt den er reell eller ikke.

ADHD og vitenskapen

Fra et vitenskapelig synspunkt kan vi ikke understreke sterkt nok at oppfatningen om at ADHD ikke eksisterer, rett og slett er gal. Alle viktige medisinske organisasjoner og helsemyndigheter anerkjenner ADHD som en reell lidelse fordi den vitenskapelige dokumentasjonen på den er så overveldende.

Det er blitt brukt forskjellige tilnærmingsmåter for å påvise hvorvidt en tilstand er så alvorlig at den bør betraktes som en medisinsk eller psykiatrisk lidelse. En av disse innebærer at det må være vitenskapelig bevist at den som har lidelsen, har en alvorlig svikt i en allmennmenneskelig fysisk eller psykologisk mekanisme. Med allmennmenneskelig menes at alle mennesker, uansett kultur, forventes å ha utviklet en slik psykologisk mekanisme.

I tillegg må det være like ubestridelig vitenskapelig bevist at denne alvorlige svikten er til skade for individet. Skaden er dokumentert gjennom påvist økt dødelighet, sykelighet eller negativ innvirkning på de viktigste livsaktivitetene i personens utviklingstrinn. Dette gjelder blant annet utdanning, sosiale forhold, familieforhold, uavhengighet eller selvtilfredshet samt funksjoner som alle mennesker i et bestemt utviklingstrinn forventes å mestre.

Som det bekreftes av de mange vitenskapsmennene som har underskrevet dette dokumentet, er det blant verdens ledende kliniske forskere ingen tvil om at ADHD innebærer en alvorlig svikt i en rekke psykologiske mekanismer, og at denne svikten er til alvorlig skade for de fleste individer som lider av dette. I dag er det bevist at oppmerksomhetssvikt og redusert evne til å kontrollere sin atferd står sentralt i denne lidelsen – fakta som er demonstrert i et vell av vitenskapelige studier. Det er heller ingen tvil om at ADHD påvirker viktige livsaktiviteter, inkludert sosiale forhold, utdanning, familieforhold, yrkesmessig funksjonsevne, selvtilfredshet og overholdelse av sosiale regler, normer og lover. Det er også påvist at personer med ADHD er mer utsatt for fysisk skade og utilsiktet forgiftning. Dette er årsaken til at det blant profesjonelle medisinske, psykologiske eller vitenskapelige organisasjoner ikke er tvil om at ADHD er en reell lidelse.

De sentrale psykologiske avvikene hos personer med ADHD er nå blitt knyttet sammen gjennom en rekke studier som har brukt ulike vitenskapelige metoder til å undersøke forskjellige spesifikke områder av hjernen (frontallappen, dens forbindelser til basalgangliene og deres forhold til de sentrale aspektene av lillehjernen). De fleste nevrologiske studier har dokumentert at som gruppe har personer med ADHD mindre elektrisk aktivitet i hjernen, og at de reagerer mindre på stimulering av ett eller flere av disse områdene. Nevrologiske studier med bildeteknikk av grupper av personer med ADHD viser også relativt mindre områder med hjernesubstans og mindre metabolsk aktivitet i denne hjernesubstansen enn det som er tilfellet i kontrollgruppene som ble brukt i disse studiene.

I en rekke studier av en- og toeggede tvillinger utført i ulike land (USA, Storbritannia, Norge, Australia osv.) er det påvist at oppmerksomhetssvikt og redusert evne til å kontrollere sin atferd primært er nedarvet. Den genetiske faktoren når det gjelder disse personlighetstrekkene er rutinemessig funnet å være blant de høyeste for psykiatriske lidelser (70-95 % av variasjonen i personlighetstrekkene i befolkningen), noe som nesten nærmer seg den genetiske innvirkningen på menneskelig høyde. Nylig er det blitt påvist at ett gen kan assosieres med denne lidelsen, og på det nåværende tidspunkt forsker mer enn 12 forskjellige vitenskapelige team på å finne flere.

En rekke studier av tvillinger har vist at de familiære omgivelsene ikke i betydelig grad bidrar til disse personlighetstrekkene. Vi mener ikke å påstå at hjemmemiljøet, foreldrenes evne til å ta seg av barna, stressende livssituasjoner eller avvikende forhold til omgivelsene ikke er viktig eller ikke har noen innvirkning på personer med ADHD, for dette er helt klart også viktige faktorer. Genetiske tendenser uttrykkes i samhandling med miljøet. Personer med ADHD har ofte også andre assosierte lidelser og problemer, og noen av disse har klar sammenheng med det sosiale miljøet disse personene lever i. Vi har tatt med dette for å påpeke at den underliggende psykologiske svikten som ADHD innebærer, ikke primært eller bare er et resultat av miljøfaktorer.

Alle disse faktorene gjør at ledende internasjonale vitenskapsmenn, blant andre de som har underskrevet dette dokumentet, anerkjenner at det er påvist at ADHD har nevrologiske og genetiske årsaker. Dette sammen med utallige studier av hvilke negative innvirkninger ADHD har og en rekke studier om effektiviteten av medisinering, støtter behovet for å behandle lidelsen på ulike måter. En slik behandling omfatter medisiner kombinert med tilpasset undervisning og familiære og andre sosiale tilpasninger. Kontrasten er slående til det ikke-vitenskapelige synet som noen kritikere fremsetter i periodiske artikler i media om at ADHD ikke er en reell lidelse, at medisinering av personer med ADHD er problematisk, om ikke forkastelig, og at eventuelle atferdsproblemer som assosieres med ADHD, utelukkende skyldes problemer hjemme, for mye TV-titting eller videospill, feil diett, mangel på kjærlighet og oppmerksomhet eller manglende toleranse fra lærere/skole.

ADHD er ingen godartet lidelse. For dem det gjelder, kan ADHD forårsake alvorlige problemer. Oppfølgingsstudier av kliniske tester antyder at personer med ADHD i større grad enn ”vanlige” mennesker har større sannsynlighet for å slutte på skolen (32-40 %), sjelden fullføre videregående skole (5-10 %), ha få eller ingen venner (50-70 %), yte mindre enn andre på jobb (70-80 %), drive asosiale aktiviteter (40-50 %) og bruke tobakk eller ulovlige narkotiske midler mer enn normalt. Barn som vokser opp med ADHD, har i tillegg større sannsynlighet for å bli gravide i tenårene (40 %), få seksuelt overførbare sykdommer (16 %), kjøre for fort og komme utfor flere bilulykker, bli deprimerte (20-30 %) og oppleve personlighetsforstyrrelser (18-25 %) som voksne, og på en rekke andre måter takle livet dårligere og sette sitt liv i fare.

Til tross for disse alvorlige konsekvensene viser studier at mindre enn halvparten av personene med ADHD får behandling. Mediene kan i stor grad bidra til å bedre denne situasjonen. Dette kan gjøres ved å presentere ADHD og vitenskapen rundt lidelsen så nøyaktig og ansvarlig som mulig, uten å komme med propaganda fra enkelte samfunnskritikere og ikke-spesialister, som vil ha publikum til å tro at dette ikke er en reell lidelse. Å publisere historier der ADHD fremstilles som en fiktiv ledelse, eller utelukkende som en konflikt mellom dagens Huckleberry Finn-er og deres omsorgspersoner er ensbetydende med å påstå at jorden er flat, at tyngdekraftloven kan diskuteres og at det periodiske systemet er oppspinn. ADHD bør i mediene bli beskrevet så realistisk og nøyaktig som det beskrives i vitenskapen – som en reell lidelse som har ulike og betydelige negative konsekvenser for personene som lider av det, uten at skylden legges på disse personene, deres foreldre eller lærere.

Vennlig hilsen

Russell A. Barkley, Ph.D.

Professor

Depts. Of Psychiatry and Neurology

University of Massachusetts Medical School

55 Lake Avenue North

Worcester, MA 01655

Edwin H. Cook, Jr., M.D.

Professor

Departments of Psychiatry and Pediatrics

University of Chicago

5841 S. Maryland Ave.

Chicago, IL

Mina Dulcan, M.D.

Professor

Department of Child and Adolescent Psychiatry

2300 Children’s Plaza #10

Children’s Memorial Hospital

Chicago, IL 60614

Susan Campbell, Ph.D.

Professor

Department of Psychology

4015 O’Hara Street

University of Pittsburgh

Pittsburgh, PA 15260

Margot Prior, Ph.D.

Professor

Department of Psychology

Royal Children’s Hospital

Parkville, 3052 VIC

Australia

Marc Atkins, Ph.D.

Associate Professor

University of Illinois at Chicago

Institute for Juvenile Research

Department of Psychiatry

840 South Wood Street, Suite 130

Chicago, IL 60612-7347

Christopher Gillberg, M.D.

Professor

Department of Child and Adolescent Psychiatry

University of Gothenberg

Gothenberg, Sweden

Mary Solanto-Gardner, Ph.D.

Associate Professor

Division of Child and Adolescent Psychiatry

The Mt. Sinai Medical Center

One Gustave L. Levy Place

New York, NY 10029-6574

Jeffrey Halperin, Ph.D.

Professor,

Department of Psychology

Queens College, CUNY

65-30 Kissena Ave.

Flushing, NY 11367

Jose J. Bauermeister, Ph.D.

Professor,

Department of Psychology

University of Puerto Rico

San Juan, PR 00927

Steven R. Pliszka, M.D.

Associate Professor and Chief

Division of Child and Adolescent Psychiatry

University of Texas Health Sciences Center

7703 Floyd Curl Drive

San Antonio, TX 78229-3900

Mark A. Stein, Ph.D.

Chair of Psychology

Children’s National Medical Center and

Professor of Psychiatry & Pediatrics

George Washington Univ. Med. School

111 Michigan Ave. NW

Washington, DC 20010

John S. Werry, M.D.

Professor Emeritus

Department of Psychiatry

University of Auckland

Auckland, New Zealand

Joseph Sergeant, Ph.D.

Chair of Clinical Neuropsychology

Free University

Van der Boecharst Straat 1

De Boelenlaan 1109

1018 BT Amsterdam

The Netherlands

Ronald T. Brown, Ph.D.

Associate Dean, College of Health Professions

Professor of Pediatrics

Medical University of South Carolina

19 Hagood Avenue

P. O. Box 250822

Charleston, SC 29425

Alan Zametkin, M.D.

Child Psychiatrist

Kensington, MD

Arthur D. Anastopoulos, Ph.D.

Professor, Co-Director of Clinical Training

Department of Psychology

University of North Carolina at Greensboro

P. O. Box 26164

Greensboro, NC 27402-6164

James J. McGough, M.D.

Associate Professor of Clinical Psychiatry

UCLA School of Medicine

760 Westwood Plaza

Los Angeles, CA 90024

George J. DuPaul, Ph.D.

Professor of School Psychology

Lehigh University

111 Research Drive, Hilltop Campus

Bethlehem, PA 18015

Stephen V. Faraone, Ph.D.

Professor of Psychiatry

Harvard University

750 Washington St., Suite 255

South Easton, MA 02375

Florence Levy, M.D.

Associate Professor

School of Psychiatry

University of New South Wales

Avoca Clinic

Joynton Avenue

Zetland, NSW, 2017, Australia

Mariellen Fischer, Ph.D.

Professor,

Department of Neurology

Medical College of Wisconsin

9200 W. Wisconsin Avenue

Milwaukee, WI 53226

Joseph Biederman, M.D.

Professor and Chief

Joint Program in Pediatric Psychopharmacology

Massachusetts General Hospital and

Harvard Medical School

15 Parkman St., WACC725

Boston, MA 02114

Cynthia Hartung, Ph.D.

Postdoctoral Fellow

Department of Psychology

Department of Psychology

University of Denver

2155 S. Race St.

Denver, CO 80208

Stephen Houghton, Ph.D.

Professor of Psychology

Director, Centre for Attention & Related Disorders

The University of Western Australia

Perth, Australia

Gabrielle Carlson, M.D.

Professor and Director,

Division of Child and Adolescent Psychiatry

State University of New York at Stony Brook, Putnam Hall

Stony Brook, NY 11794

Charlotte Johnston, Ph.D.

Professor

Department of Psychology

University of British Columbia

2136 West Mall

Vancouver, BC, Canada V6T 1Z4

Thomas Spencer, M.D.

Associate Professor and Assistant Director, Pediatric Psychopharmacology

Harvard Medical School and

Massachusetts General Hospital

15 Parkman St., WACC725

Boston, MA 02114

Thomas Joiner, Ph.D.

The Bright-Burton Professor of Psychology

Florida State University

Tallahassee, FL 32306-1270

Rosemary Tannock, Ph.D.

Professor of Psychiatry,

Brain and Behavior Research

Hospital for Sick Children

55 University Avenue

Toronto, Ontario, Canada M5G 1X8

Adele Diamond, Ph.D.

Professor of Psychiatry

Director, Center for Developmental Cognitive Neuroscience

University of Massachusetts Medical School

Shriver Center

Trapelo Rd.

Waltham, MA

Carol Whalen, Ph.D.

Professor

Department of Psychology and Social Behavior

University of California at Irvine

3340 Social Ecology II

Irvine, CA 02215

Stephen P. Hinshaw, Ph.D.

Professor,

Department of Psychology #1650

University of California at Berkeley

3210 Tolman Hall

Berkeley, CA 94720-1650

Herbert Quay, Ph.D.

Professor Emeritus

University of Miami

2525 Gulf of Mexico Drive, #5C

Long Boat Key, FL 34228

John Piacentini, Ph.D.

Associate Professor

Department of Psychiatry

UCLA Neuropsychiatric Institute

760 Westwood Plaza

Los Angeles, CA 90024-1759

Philip Firestone, Ph.D.

Professor

Departments of Psychology & Psychiatry

University of Ottawa

120 University Priv.

Ottawa, Canada K1N 6N5

Salvatore Mannuzza, M.D.

Research Professor of Psychiatry

New York University School of Medicine

550 First Avenue

New York, NY 10016

Howard Abikoff, Ph.D.

Pevaroff Cohn Professor of Child and Adolescent Psychiatry

NYU School of Medicine

Director of Research

NYU Child Study Center

550 First Avenue

New York, NY 10016

Keith McBurnett, Ph.D.

Associate Professor

Department of Psychiatry

University of California at San Francisco

Children’s Center at Langley Porter

401 Parnassus Avenue, Box 0984

San Francisco, CA 94143

Linda Pfiffner, Ph.D.

Associate Professor

Department of Psychiatry

University of California at San Francisco

Children’s Center at Langley Porter

401 Parnassus Avenue, Box 0984

San Francisco, CA 94143

Oscar Bukstein, M.D.

Associate Professor

Department of Psychiatry

Western Psychiatric Institute and Clinic

3811 O’Hara Street

Pittsburgh, PA 15213

Ken C. Winters, Ph.D.

Associate Professor

Director, Center for Adolescent

Substance Abuse Research

Department of Psychiatry

University of Minnesota

F282/2A West, 2450 Riverside Ave.

Minneapolis, MN 55454

Michelle DeKlyen, Ph.D.

Office of Population Research

Princeton University

286 Wallace

Princeton, NJ 08544

Lily Hechtman M.D. F.R.C.P.

Professor of Psychiatry and Pediatrics,

Director of Research,

Division of Child Psychiatry,

McGill University, and

Montreal Childrens Hospital.

4018 St. Catherine St. West.,

Montreal, Quebec, Canada. H3Z-1P2

Caryn Carlson, Ph.D.

Professor

Department of Psychology

University of Texas at Austin

Mezes 330

Austin, TX 78712

Donald R. Lynam, Ph.D.

Associate Professor

University of Kentucky

Department of Psychology

125 Kastle Hall

Lexington, KY 40506-0044

Patrick H. Tolan Ph.D.

Director, Institute for Juvenile Research

Professor, Department of Psychiatry

University of Illinois at Chicago

840 S. Wood Street

Chicago, IL60612

Jan Loney, Ph.D.

Professor Emeritus

State University of New York at Stony Brook

Lodge Associates (Box 9)

Mayslick, KY 41055

Harold S. Koplewicz,M.D.

Arnold and Debbie Simon Professor of Child and Adolescent

Psychiatry and Director of the NYU Child Study Center

Richard Milich, Ph.D.

Professor of Psychology

Department of Psychology

University of Kentucky

Lexington, KY 40506-0044

Laurence Greenhill, M.D.
Professor of Clinical Psychiatry
Columbia University
Director, Research Unit on Pediatric Psychopharmacology
New York State Psychiatric Institute
1051 Riverside Drive
New York, NY 10032

Eric J. Mash, Ph.D.

Professor

Department of Psychology

University of Calgary

2500 University Drive N.W.

Calgary, AlbertaT2N 1N4

Russell Schachar, M.D.

Professor of Psychiatry

Hospital for Sick Children

555 University Avenue

Toronto, Ontario

Canada M5G 1X8

Eric Taylor

Professor of Psychiatry

Institute of Psychiatry

London, England

Betsy Hoza, Ph.D.

Associate Professor

Department of Psychology, #1364

Purdue University

West Lafayette, IN 47907-1364

Mark. D. Rapport, Ph.D.

Professor and Director of Clinical Training

Department of Psychology

P.O. Box 161390

University of Central Florida

Orlando, Florida 32816-1390

Bruce Pennington, Ph.D.

Professor

Department of Psychology

University of Denver

2155 south Race Street

Denver, CO 80208

Anita Thapar MB BCh, MRCPsych, PhD

Professor,

Child and Adolescent Psychiatry Section

Dept of Psychological Medicine

University of Wales College of Medicine

Heath Park, Cardiff

CF14 4XNUnited Kingdom

Ann Teeter, Ph.D.

Associate Professor

Department of Psychology

University of Wisconsin – Milwaukee

Milwaukee, WI 53201

Stephen Shapiro, Ph.D.

Department of Psychology

Auburn University

226 Thach

Auburn, AL 36849-5214

Avi Sadeh, D.Sc

Director, Clinical Child Psychology Graduate Program

Director, The Laboratory for Children’s Sleep Disorders

Department of Psychology

Tel-Aviv University

Ramat Aviv, Tel Aviv69978

ISRAEL

Bennett L. Leventhal, M.D.

Irving B. Harris Professor of Child and Adolescent Psychiatry

Director, Child & Adolescent Psychiatry

Vice Chairman, Dept. of Psychiatry

The University of Chicago

5841 S. Maryland Ave.

Chicago, IL 60637

Hector R. Bird, M.D.

Professor of Clinical Psychiatry

Columbia University

College of Physicians and Surgeons

1051 Riverside Drive (Unit 78)

New York, NY 10032

Carl E. Paternite, Ph.D.

Professor of Psychology

Miami University

Oxford, OH 45056

Mary A. Fristad, PhD, ABPP

Professor, Psychiatry & Psychology

Director, Research & Psychological Services

Division of Child & Adolescent Psychiatry

The Ohio State University

1670 Upham Drive Suite 460G

Columbus, OH 43210-1250

Brooke Molina, Ph.D.

Assistant Professor of Psychiatry and Psychology

Western Psychiatric Institute and Clinic

University of Pittsburgh School of Medicine

3811 O’Hara Street

Pittsburgh, PA 15213

Sheila Eyberg, PhD, ABPP
Professor of Clinical &Health Psychology
Box 100165
1600 SW Archer Blvd.
University of Florida
Gainesville, FL 32610

Rob McGee,PhD

Associate Professor,

Department of Preventive & Social Medicine,

University of Otago Medical School,

Box 913 Dunedin,

New Zealand.


Terri L. Shelton, Ph.D.

Associate Professor

Department of Psychology

University of North Carolina – Greensboro

Greensboro, NC 27402

Steven W. Evans, Ph.D.

Associate Professor of Psychology

MSC 1902

James Madison University

Harrisonburg, VA22807

Sandra K. Loo, Ph.D.

Research Psychologist

University of California, Los Angeles

Neuropsychiatric Institute

760 Westwood Plaza, Rm 47-406

Los Angeles, CA90024

William Pelham, Jr., Ph.D.

Professor of Psychology

Center Children and Families

State University of New York at Buffalo

318 Diefendorf Hall

3435 Main Street, Building 20

Buffalo, NY 14214

J. Bart Hodgens, Ph.D.

Clinical Assistant Professor

ofPsychology and Pediatrics

Civitan International Research Center

University of Alabama at Birmingham

Birmingham, AL 35914

Terje Sagvolden, Ph.D.

Professor

Department of Physiology

University of Oslo

N-0316 Oslo Norway

Kilde: ADHD-foreningen